Akrobatický rokenrol

Svetová rokenrolová konfederácia (WRRC) je medzinárodná zastrešujúca organizácia národných tanečných, rokenrolových športových zväzov. WRRC podporuje Rock’n’Roll, Boogie Woogie, Lindy Hop a Bugg tanečné štýly.

Vznik a vývoj World rock and roll confederation

Akrobatický rokenrol našiel svoje zázemie predovšetkým v Európe na začiatku hlavne v Nemecku, Taliansku, Francúzsku a Švajčiarsku. S ďalším rozvojom a záujmom o akrobatický rokenrol vznikla v týchto krajinách potreba dohodnúť sa na zjednotení súťažných pravidiel a založení prvej medzinárodnej rokenrolovej federácie.

 • 1972 – vznikajú dve organizácie:
 • European rock and roll association (ERRA) – Európska asociácia rokenrolu
 • Fédération mondiale de jazz (FMDJ) – Svetová federácia džezu
 • 1974 – ERRA sa rozšírila o prvý mimoeurópsky štát (Kanadu) a musela preto svoj pôvodný názov zmeniť na World rock and roll association (WRRA)
 • 1978 – prvé majstrovstvá sveta amatérov a profesionálov
 • 1981 – v Zurichu 24.4. prvé spoločné stanovy, začali sa zjednocovať pravidlá a aj usporadúvať spoločné svetové súťaže
 • 1983 – spojeniu oboch uvedených organizácií došlo 3.11.1983 oficiálnym podpisom spoločných stanov jedinej nástupníckej organizácie, ktorou sa stala dnešná World rock and roll confederation (WRRC) Svetová rokenrolová konfederácia, ktorá oficiálne zahájila svoju činnosť januára 1984. Na čele bolo päťčlenné presidium a prvým prezidentom bol Wolfgang Steuer z Mníchova a sídlo bolo v Nemecku
 • WRRC 13 zakladajúcich členských štátov: Belgicko, Dánsko, Taliansko, Juhoslávia, Kanada, Nemecká spolková republika, Rakúsko, Švédsko, Švajčiarsko, Tunisko a Veľká Británia. Tanečníci boli rozdelení na amatérov a profesionálov, v tom časec pochopiteľne v najvyššej kategórii A
 • 1986- prvé majstrovstvá sveta juniorov a majstrovstvá Európy potom o dva roky neskôr
 • 1990 – zavedenie nového typu súťaže World Master (Turnaj majstrov) a ukončenie delenia na amatérov a profesionálov. Prvý WM sa konal v Mníchove 3. novembra 1990. Bodovanie celého seriálu World Masters sa prevzalo z tenisu. Zavedením tzv. KO systému (knockout systém) sa tieto turnaje stali i divácky veľmi atraktívne
 • 1990 – patria do tejto organizácie aj tance boogie woogie, lindy hop, bug a double bugg
 • 1991 – sa každoročne konajú iba jediné majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy
 • 1993 – 12.9. na valnom zhromaždení v Zurichu sa WRRC stalo pridruženým členom veľkej medzinárodnej organizácie International Dance Sport Federation (IDSF) – Medzinárodná federácia tanečného športu a IDSF je platný člen General Association of Sport Federation (GAISF) a od 6.4. 1995 je IDSF provizórnym členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV)
 • 2001 – predolympijská prezentácia rokenrolu na VI. Svetových športových hrách v Akite (Japonsko) Zúčasnilo sa 6 najlepších parov zo 6 krajín a to i s účasťou slovenského páru Peter Olej – Dáša Danihelová
 • WRRC organizuje súťaže, vydáva smernice, každoročne zvoláva valné zhromaždenie, usporadúva trénerské semináre a medzinárodné skúšky pre rozhodcov. Na čele WRRC je v súčsnosti 7-členné prezidium volené na štvorročné obdobie; súčasným prezidentom je Miriam Kerpan Iizak (Slovinsko) wrrc.org

Vývoj akrobatického rokenrolu na Slovensku

Vývoj akrobatického rock and rollu na Slovensku má v porovnaní s ostatnými druhmi športu ako futbal, hokej, basketbal, volejbal a pod. veľmi krátku históriu.

Obdobie do roku 1992 má svoje veľké špecifikum a to je november 1989. Tento prelomový dátum však v zohráva dôležitú úlohu pokiaľ ide o členenie národných dejín športu na Slovensku. To platí aj v prípade akrobatického rokenrolu, ako veľmi mladého športu, v čase pred novembrom 1989 sa mohli športové kluby organizovať pri tzv. ROH, čo bolo odborové hnutie riadené Komunistickou stranou Československa, resp. Slovenska.

Za priekopníkov akrobatického rokenrolu na Slovensku možno považovať manželov Danielu (rodenú Balážovú) a Vladimíra Ďurďovičovcov, ktorí sa rozhodli na maturitnej slávnosti v januári 1981 zatancovať rokenrol a tento dátum podľa niektorých ľudí možno považovať za vznik slovenského rokenrolu.

Prvý klub bol založený v roku 1982 (B-klube) hlavne z vysokoškolákov. V tom čase bola najvyýznamnejšou súťažou na Slovensku tzv. Discorama, ktorá sa konala raz ročne. V roku 1984 sa v rámci tejto súťaže v Banskej Bystrici uskutočnili aj prvé neoficiálne Majstrovstvá Slovenska, na ktorých zvíťazili manželia Ďurďovičovci.

V roku 1985 sa v Maďarsku, v oblasti Balatonu, organizoval seminár nazvaný Interrock ´85, kde sa stretli záujemcovia o rokenrol z celej Európy. Interrock ´85 bol v podstate prvou príležitosťou slovenských rokenrolistov stretnúť sa s vtedajšou svetovou špičkou a s odborníkmi, ktorí riadili rokenrolové svetové hnutie. Bol teda určitým stupienkom na ceste ku kvalitatívne „lepšiemu slovenskému rokenrolu“ a zároveň aj určitým medzníkom, pretože až do tohto kongresu, mohli slovenskí rokenrolisti získavať poznatky o rokenrole len sprostredkovane, zatiaľ čo Interrock ´85 im to umožnil „z prvej ruky“. Vznikajú ďalšie kluby na Slovensku.

S vývojom akrobatického rock and rollu úzko súvisí aj činnosť Slovenského zväzu akrobatického rock and rollu (ďalej SZAR). Určité obdobie (1986 až 1991) hľadal SZAR svoju identitu v tom, či bude akrobatický rock and roll uznaný ako šport alebo ostane len ako tanečné umenie.  SZAR od svojho vzniku malo asi 400 členov v cca 15 kluboch.  SZAR po svojom vzniku v roku 1989 bol členom Československého zväzu akrobatického rock and rollu (ďalej ČSZAR). Členská základňa (cca 400 členov), počet klubov (cca 15), počet aktívnych súťažných párov (cca 20). Výkonnostná úroveň bola do roku 1989 podstatne na nižšej úrovni ako v Čechách. Reprezentáciu tvorili zväčša páry z Čiech aj v juniorskej aj v seniorskej reprezentácii. Výkonnostný vzostup i úroveň SZAR nastal v rokoch 1989 – 1991.

V roku 1990 bol ČSZAR prijatý do medzinárodnej organizácie združujúcej rock and rollové zväzy jednotlivých krajín vo svete (WRRC). Aktivita SZAR po začlenení ČSZAR do WRRC sa orientovala predovšetkým na získanie medzinárodných súťaží pod hlavičkou WRRC. Táto iniciatíva sa nestretla s veľkým pochopením vo vedení ČSZAR predovšetkým vo finančnej otázke.

Pre obdobie rokov 1990 až 1992 je charakteristický vzostup v činnosti SZAR. Seniorskú reprezentáciu tvorili slovenské páry, ktoré boli špičkou v ČSFR a zaznamenali aj prvé menšie úspechy na súťažiach WRRC. SZAR bol organizátorom jedinej medzinárodnej súťaže v ČSFR – „Cena Hydrostavu“. Nebola to súťaž pod hlavičkou WRRC, ale mala vysokú športovú a spoločenkú úroveň. Táto súťaž sa stala v roku 1992 ako „Slovakia Open“ prvou v ČSFR i v bývalom východnom bloku medzinárodnou súťažou pod hlavičkou WRRC. Účasť 16 krajín a 42 párov i uznanie od WRRC bol prvý nesporným úspechom SZAR. SZAR sa ešte v tom roku prihlásila do konkurzu na usporiadanie Svetového pohára (ďalej SP) v Bratislave. V konkurze pridelilo WRRC organizovanie SP na 5 rokov.

Rozdelenie ČSFR prinieslo automaticky i rozdelenie ČSZAR na dva samostatné zväzy. Tie boli na valnej hromade WRRC (marec) prijaté ako dva samostatné zväzy. Rozdelenie sa uskutočnilo za účasti výborov SR a ČR. Krátke obdobie fungovania bývalého zväzu i menšia podpora zo strany Československého zväzu telesnej výchovy (ďalej ČSZTV) bola príčinou rýchleho a pokojného rozdelenia. ČSZAR nevlastnil žiadne spoločné prostriedky. Finančné prostriedky sa rozdelili na polovicu.

SZAR si zvolil svoj výbor a predsedu. Vytvoril si svoje vlastné stanovy, pravidlá. Bol prijatý do Asociácie športových zväzov (ďalej AŠZ). Prijatím SZAR do AŠZ sa uznal akrobatický rock and roll oficiálne ako športová disciplína. Obdobie po rozdelení a vzniku samostatného SZAR je bohaté na vytváranie medzinárodných kontaktov. Výsledkom tejto činnosti je, že SZAR zorganizovala v októbri 1993 ME juniorov. Tieto boli v histórii ME a MS najpočetnejšie (400 účastníkov z 18 krajín) a znova ohodnotené najvyššou známkou za organizáciu od WRRC. SZAR bol na valnej hromade WRRC v marci 1993 poverený organizovaním MS seniorov v novembri 1994. V roku 1997 má už SZAR 900 členov organizovaných v 15 kluboch. Prezidium SZAR má 5 členov, schádza sa pravidelne 2-krát do roka. Podiela sa na organizácii domácich štatutárnych súťaží i medzinárodných súťaží (MS, SP).