Výbor sekcie TŠ SZTŠ sa na svojom zasadnutí dňa 07.03.2024 zaoberal možnosťou organizovania súťaží v kategórii Dievčat vo výkonnostnej triede SILVER.

Vzhľadom na aktuálne malý počet Dievčat triedy Silver v rôznych vekových kategóriách, Výbor udeľuje výnimku pre Dievčatá kategórie Juniori II, ktoré majú alebo získajú triedu Silver, na účasť na súťažiach vekovej kategórie. Juniori I. Výbor ďalej odporúča klubom, ktoré majú Dievčatá kategórie Silver, organizovať aj súťaže Juniori I Silver, ktorých sa v zmysle súťažného poriadku a udelenej výnimky môžu zúčastniť Dievčatá vekových kategórií Deti II, Juniori I a Juniori II.

Výnimka platí do 30.9.2024, pričom do uvedeného dátumu sa vo výkonnostnej triede  Silver budú povoľovať len súťaže kategórie Juniori I (nie Deti II, Juniori II). Podľa vývoja situácie Výbor do uvedeného dátumu výnimku prehodnotí a pre ďalšie obdobie výnimku zruší (pri dostatočnom počte Dievčat Juniori II), alebo ju predĺži do konca roku 2024.