Podľa Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z., §36, ods.7 je zamestnanec (v našom prípade aj športovec, tréner, rozhodca a iné funkcie) povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi (SZTŠ) písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad.

Ak cestuje reprezentant, musí byť CP vystavený na člena zväzu. V prípade maloletých a mladistvých CP podpisuje zákonný zástupca a v „Poznámke“ uvádza svoj bankový účet. Pri párových disciplínach sa CP zvyčajne vypisuje na pár, prípadne na pár a sprevádzajúcu osobu, pričom spoločné cestovné náklady sa poukazujú na jedno číslo účtu uvedené v CP.

V prípade nedodržania stanovenej lehoty nebudú cestovné náhrady poukázané.

Tlačivo nájdete tu.